Telefony
83 341 64 37 oraz 83 341 64 36
E-mail
pppbp@op.pl

Godziny otwarcia
Pon. - Pt.: 8:00 - 18:00

Aktualności

Historia Poradni

Początki poradnictwa w Białej Podlaskiej sięgają lat 60-tych dwudziestego wieku. Swoją działalność Powiatową Poradnia Wychowawczo-Zawodowa rozpoczęła we wrześniu 1967 roku - pod kierunkiem mgr Eugeniusza Wińskiego. W 1973 roku wydano statut poradni, co miało pozytywny wpływ na zmiany strukturalne w poradnictwie; zwiększyła się liczba zatrudnionych osób, pojawili się w niej lekarze: (pediatra, psychiatra) psycholog, logopeda, rozpoczął również pracę Zespół Orzekający do spraw dzieci upośledzonych. Powiatowa Poradnia Wychowawczo Zawodowa stała się placówką usługową na rzecz szkół i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W 1975 roku (decyzją wojewody) instytucja została przekształcona na Wojewódzką Poradnię Wychowawczo-Zawodową z funkcją dyrektora, pełnioną przez (Emmę Cieślińską). Zastąpiła ją (od 1.02.1979 roku) - mgr Zofia Trocewicz. W tym okresie Poradnia zorganizowała na terenach wiejskich szkół punkty konsultacyjne (Konstantynów, Komarno, Rossosz, Janów Podlaski).

W latach 80-tych Wojewódzka Poradnia Wychowawczo-Zawodowa utworzyła Poradnię Wychowawczo-Zawodową w Międzyrzecu Podlaskim, Wisznicach oraz Białej Podlaskiej. Przy Poradni, w 1982 roku powstał Młodzieżowy Telefon Zaufania (988).

Lata 90-te przyniosły kolejne zmiany. Nastąpił rozwój nowych strategii i formy pomocy dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Poradnia zaczęła organizować szkolenia, warsztaty dla nauczycieli, w ramach programów profilaktycznych, psychologicznych i edukacyjnych. Została wyposażona w większą ilość pomocy, metod i testów psychologicznych. Od czerwca 1993 pojawiły się istotne zmiany merytoryczne i organizacyjne placówki. Zmieniono nazwę poradni z Poradni Wychowawczo-Zawodowej na Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną. Formuła pracy stała się bardziej otwarta, przestała obowiązywać ścisła rejonizacja (z wyjątkiem spraw wymagających postępowania orzekająco-kwalifikacyjnego), sposób pracy poradni zmienił się z tzw. "gabinetowego" na środowiskowy. Od września 1998 roku (mocą zarządzenia Nr. 3 z dn. 23.02.98r. Wojewody Bialskopodlaskiego) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr. 1 w Białej Podlaskiej została połączona z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr. 2 w Białej Podlaskiej. Obowiązki dyrektora obu poradni przyjęła Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr. 1 - Zofia Trocewicz. Poradnia mieściła się wtedy w dwóch oddzielnych od siebie budynkach, w styczniu 2001 dzięki staraniom Dyrektora poradnia została zlokalizowana w 1 budynku przy ulicy Waryńskiego 3 co usprawniło organizację pracy poradni. W 2007 roku zostały zakupione pomoce i specjalistyczny sprzęt, w który wyposażono gabinet przeznaczony do terapii dzieci metodą "integracji sensorycznej". Pracownicy zostali przeszkoleni do prowadzenia wyżej wymienionych specjalistycznych zajęć. Dnia 01.09.2007 roku dyrektorem poradni została mgr Bogumiła Zieńczuk. Obecna dyrektor doposażyła poradnię w sprzęt do terapii EEG Biofeedback mających na celu ulepszenie funkcji mózgu. Treningi prowadzą stopniowo do harmonizacji i większej stabilizacji czynności mózgu, do szybszych zmian wzbudzania mózgu oraz do poprawy wzorca bioelektrycznego (EEG) mózgu w przypadku jego zaburzenia. Warsztat diagnostyczno-terapeutyczny poradni uzupełniono o Platformę Zmysłów. Platforma Badań Zmysłów jest przeznaczona do prowadzenia przesiewowych badań słuchu, wzroku i mowy u dzieci , młodzieży oraz osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Budowa Platformy Badań Zmysłów oparta jest o zaawansowany centralny system informatyczny oraz komputery typu netbook, które są wyposażone w słuchawki audiometryczne oraz przycisk dla badanej osoby. Komputery komunikują się z centralną bazą danych za pośrednictwem sieci Internet. Znajdujące się w urządzeniu oprogramowanie umożliwia wykonanie następujących badań i testów:

* badanie audiometryczne- „ Audiogram"

* badanie przesiewowe słuchu – „Słyszę"

* badanie przesiewowe mowy – „ Mówię"

* badanie przesiewowe wzroku – „Widzę"

* ankieta audiologiczna - „Ankieta"

Warsztat diagnostyczno-terapeutyczny poradni uzupełniono również o dziecięcą Skalę Rozwojową - DSR służącą do diagnozy rozwoju dziecka w wieku od 0-3 rok życia. Program multimedialny "Z Tosią przez pory roku" wykorzystywany do wszechstronnego rozwoju dziecka, a zwłaszcza dziecka z zaburzeniami funkcji poznawczych i percepcyjno-motorycznych, cyfrowy aparat mowy do terapii jąkania. Poradnia oprócz specjalistycznych zajęć prowadzonych na jej terenie stara się również oddziaływać na bezpośrednie środowisko ucznia. Prowadzony jest program psycho-edukacyjny "Szkoła dla rodziców i wychowawców", których uczestnikami są rodzice. Zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami realizowane są zajęcia psycho-edukacyjne w klasach z uczniami na terenie szkół ukierunkowane na rozwiązywanie konkretnych problemów wynikających z relacji rówieśniczych, procesu adaptacji czy negatywnych zjawisk społecznych jak np: przemoc i agresja w szkole. Poradnia prowadzi również zajęcia szkoleniowe skierowane do nauczycieli: szkoleniowe rady pedagogiczne, warsztaty rozwijające umiejętności wychowawcze, wykłady i pogadanki dla rodziców, uczestniczy w zespołach wychowawczych dotyczących spraw diagnozowanych uczniów. Każda z placówek szkolnych i przedszkolnych ma przydzielonego opiekuna, którym jest pracownik poradni. Jego zadaniem jest gromadzenie informacji o potrzebach placówki wynikających ze współpracy z poradnią i zapewnienie realizacji tych potrzeb. W lokalnym środowisku poradnia współpracuje z instytucjami i stowarzyszeniami poza oświatowymi jak min. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), sad rejonowy, służba zdrowia, Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Autystycznych. Współpraca polega na wspólnym poszukiwaniu najlepszych dla dzieci i rodzin rozwiązań i problemów, które często wynikają z niewiedzy. Ściśle współpracujemy z lekarzami (neurolog dziecięcy, psychiatra, otolaryngolog, pediatra), którzy wchodzą w skład działającego przy poradni Zespołu Orzekającego do różnych form nauczania z uwagi na niepełnosprawność lub stan zdrowia uniemożliwiający dziecku uczęszczanie do szkoły. Kierujemy dzieci na diagnoza lekarską, wspólnie z lekarzem specjalistą ustalamy formy i metody wsparcia dla dziecka chorego lub z deficytami rozwojowymi. Utrzymujemy kontakt z MOPS w celu pozyskania wsparcia materialnego dla rodzin z problemami bytowymi. Na bieżąco wymieniamy informacje dotyczące wspólnych podopiecznych z kuratorami sądowymi, z którymi również opracowujemy strategie skutecznej dla dzieci i młodzieży pomocy. Dzieci zgrupowane wokół Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Autystycznych korzystają z pomocy psychopedagogicznej i logopedycznej poradni. Stowarzyszenie wspiera pracowników poradni w tworzeniu programów terapeutycznych dla dziecka autystycznego. Zakupiono multimedialne programy diagnostyczno-terapeutyczne , które podniosły atrakcyjność oferowanych dla dzieci zajęć. Programy pedagogiczne wspomagające naukę czytania, pisania i liczenia dla uczniów z ryzyka dysleksji, dyskalkulii.

Wyżej wymienione metody i wyposażenie umożliwiło wszechstronną diagnozę jak też stymulację rozwoju dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami psychomotorycznymi.